Závazná přihláška

Podmínky připojení ke členství (výňatek ze stanov spolku)

 1. Členem spolku se může stát občan daného území po dovršení 18 let nebo právnická nebo podnikající fyzická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo, či provozovnu v daném území nebo v tomto území prokazatelně působí.
 2. Členství vzniká na základě schválení přihlášky Radou spolku a zaplacením členského příspěvku na jeden rok (členský příspěvek se platí na daný kalendářní rok, kdy subjekt vstoupil). Odmítnutí členství musí být do 30 dnů od podání přihlášky zájemci písemně odůvodněno.
 3. Právnickou osobu zastupuje osoba, která je buď statutárním zástupcem, nebo je pověřena plnou mocí, nebo je k zastupování zmocněna volbou či jiným vnitřním předpisem.
 4. Každý zúčastněný individuální člen a zástupce právnické osoby má na valné hromadě jeden hlas.
 5. Členové spolku tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. Každý člen může být v jedné zájmové skupině podle své převažující činnosti. Zájmenové skupiny v rámci MAS Mohelnicko, z.s. jsou:

         - ZS 1 - obce

         - ZS 2 - zemědělství, lesnictví, potravinářství

         - ZS 3 - podnikání v ostatních oblastech

         - ZS 4 - vzdělávání, sociální služby

         - ZS 5 - spolky

         - ZS 6 - občané

Výše členských příspěvků se liší dle jednotlivých Zájmových skupin (ZS). Příspěvek je hrazen na kalendářní rok, částky uvedené níže jsou pevně dané, ale mohou se každoročně upravovat na základě schválení Valné hromady.

         - ZS 1 - obce - 5.000,- Kč

         - ZS 2 - zemědělství, lesnictví, potravinářství - malé firmy 1.500,- Kč; velké firmy 5.000,- Kč

         - ZS 3 - podnikání v ostatních oblastech - 1.500,- Kč

         - ZS 4 - vzdělávání, sociální služby - 1.500,- Kč

         - ZS 5 - spolky - 1.500,- Kč

         - ZS 6 - občané - 1.200,- Kč

 

práva a povinnosti členů

    1. Člen má právo:

 • účastnit se jednání valné hromady,
 • sledovat činnost rady,
 • podílet se na činnosti spolku,
 • předkládat návrhy orgánům spolku,
 • volit a být volen do orgánů spolku.

    2. Člen má povinnost:

 • chovat se čestně vůči spolku,
 • řídit se stanovami spolku a vnitřními řády a dodržovat je,
 • v případě zvolení plnit úkoly dané funkce,
 • platit stanovené členské příspěvky - řádné a mimořádné členské příspěvky na konkrétní kalendářní rok jsou splatné v tom samém kalendářním roce; členské příspěvky po přijetí členství jsou splatné do 30 dní od oznámení o přijetí za člena,
 • informovat spolek o svých poznatcích a zkušenostech týkajících se účelu a činností spolku,
 • účastnit se valných hromad a jiných orgánů, v případě že do nich byl zvolen.

 

členství zaniká

 • písemným oznámení člena o vystoupení ze spolku
 • vyloučením za hrubé porušení stanov
 • úmrtím člena
 • zrušením právnické osoby
 • zánikem spolku
 • neuhrazením členského příspěvku, a to v přiměřené lhůtě určené spolkem, ani po dodatečné výzvě k zaplacení, ačkoli byl člen na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn.

 

přihlášky

 • fyzická osoba (.doc) (.pdf)
 • právnická osoba (.doc) (.pdf)
  • plná moc (.doc) (.pdf) k zastupování v orgánech MAS, pokud zástupem člena není jeho statutární zástupce