2016 - Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Mohelnicko, z.s.

Dotace: Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Název projektu: Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Mohelnicko, z.s. (reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001646)

Doba trvání projektu: červenec 2016 - prosinec 2018

Celkové náklady projektu: 3 790 175,- Kč

Projekt je zaměřen na zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Mohelnicko, z.s. v souvislosti s přípravou a realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Mohelnicko, z.s. 2014 - 2020. Náplní projektu jsou přípravné a podpůrné činnosti, provozní činnosti, animace a propagace SCLLD a animace škol a školských zařízení.

Cílem projektu je budování kapacit, odborná příprava a vytváření sítí za účelem vypracování a úspěšné realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Přípravné, podpůrné činnosti:
- příprava SCLLD,
- vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů MAS,
- evaluace a monitorování SCLLD,
- příprava a aktualizace interních postupů MAS.

Provozní činnosti:
- aktualizace, evaluace a monitorování SCLLD,
- aktualizace interních postupů,
- vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů MAS,
- zpracování výzvy MAS a hodnoticích kritérií,
- vyhlášení výzvy MAS a její uveřejnění,
- poskytování konzultací žadatelům,
- příjem žádostí o podporu,
- posouzení souladu projektu s SCLLD,
- kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení projektů,
- výběr projektů k financování, stanovení alokace a schválení výběru,
- postoupení žádostí o podporu a seznamu vybraných projektů s určením alokace a dalšími relevantními podklady z procesu hodnocení na ŘO, CRR a SZIF,
- opravy a doplnění předložených dokumentů podle připomínek a pokynů ŘO, CRR, SZIF,
- informování žadatelů o výsledcích hodnocení,
- průběžná aktualizace webových stránek MAS,
- vedení složek projektů a uchovávání dokladů o administrativní činnosti,
- posouzení souladu změn projektů se SCLLD,
- součinnost s ŘO, CRR a SZIF,
- kontrola projektů na místě v průběhu realizace projektu, kontrola žádostí o platbu, zpráv o realizaci projektů, zpráv o udržitelnosti projektu,
- kontroly na místě v době udržitelnosti projektu,
- vyřizování odvolání žadatelů proti hodnocení projektů které provedla MAS.

Animace SCLLD :
- propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, výměna zkušeností s dalšími subjekty v územní působnosti MAS za účelem získání podpory z OP a PRV,
- semináře pro žadatele a příjemce.

Animace škol a školských zařízení:
- školení a konzultační činnost pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ,
- metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem šablon, při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti, práci s MS2014+, vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti, při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu.