Projekty

2020 - Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji

logo eu msmt

Název projektu: Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji (reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016279)

 

Anotace: Projekt je zaměřen na zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků NNO v Ol. kraji. Je realizován 11 místními akčními skupinami z Ol. kraje. Cílem je zatraktivnění neformálního vzdělávání, rozvoj a ukotvení spolupráce, komunikace a vzájemná podpora mezi jednotlivými aktéry v regionu. Formou šablonových aktivit projekt obohacuje neformální vzdělávání v území z hlediska kvality i finančních možností.

 


2019 - MAP Mohelnicko II

Dotace: MŠMT

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice II (reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/00009126)

Doba trvání projektu: leden 2019 - prosinec 2022

Celkové náklady projektu:

 


2019 - Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Mohelnicko, z.s. II.

Dotace: Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Název projektu: Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Mohelnicko, z.s. II.(reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009775)

Doba trvání projektu: leden 2019 - prosinec 2023

Celkové náklady projektu: 5 803 600,- Kč 

Projekt je zaměřen na zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Mohelnicko, z.s. v souvislosti s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Mohelnicko, z.s. 2014 - 2020. Náplní projektu jsou přípravné a podpůrné činnosti, provozní činnosti, animace a propagace SCLLD a animace škol a školských zařízení.

Přípravné, podpůrné činnosti:
- příprava strategie CLLD pro programové období 2021-2027.

 

Provozní činnosti:
- aktualizace, evaluace a monitorování SCLLD,
- aktualizace interních postupů,
- vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů MAS,
- zpracování výzvy MAS a hodnoticích kritérií,
- vyhlášení výzvy MAS a její uveřejnění,
- poskytování konzultací žadatelům,
- příjem žádostí o podporu,
- posouzení souladu projektu s SCLLD,
- kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení projektů,
- výběr projektů k financování, stanovení alokace a schválení výběru,
- postoupení žádostí o podporu a seznamu vybraných projektů s určením alokace a dalšími relevantními podklady z procesu hodnocení na ŘO, CRR a SZIF,
- opravy a doplnění předložených dokumentů podle připomínek a pokynů ŘO, CRR, SZIF,
- informování žadatelů o výsledcích hodnocení,
- průběžná aktualizace webových stránek MAS,
- vedení složek projektů a uchovávání dokladů o administrativní činnosti,
- posouzení souladu změn projektů se SCLLD,
- součinnost s ŘO, CRR a SZIF,
- kontrola projektů na místě v průběhu realizace projektu, kontrola žádostí o platbu, zpráv o realizaci projektů, zpráv o udržitelnosti projektu,
- kontroly na místě v době udržitelnosti projektu,
- vyřizování odvolání žadatelů proti hodnocení projektů které provedla MAS.

Animace SCLLD :
- propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, výměna zkušeností s dalšími subjekty v územní působnosti MAS za účelem získání podpory z OP a PRV,
- semináře pro žadatele a příjemce.

Animace škol a školských zařízení:
- školení a konzultační činnost pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ,
- metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem šablon, při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti, práci s MS2014+, vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti, při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu.

 


2016 - Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Mohelnicko, z.s.

Dotace: Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Název projektu: Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Mohelnicko, z.s. (reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001646)

Doba trvání projektu: červenec 2016 - prosinec 2018

Celkové náklady projektu: 3 790 175,- Kč

Projekt je zaměřen na zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Mohelnicko, z.s. v souvislosti s přípravou a realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Mohelnicko, z.s. 2014 - 2020. Náplní projektu jsou přípravné a podpůrné činnosti, provozní činnosti, animace a propagace SCLLD a animace škol a školských zařízení.

Cílem projektu je budování kapacit, odborná příprava a vytváření sítí za účelem vypracování a úspěšné realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Přípravné, podpůrné činnosti:
- příprava SCLLD,
- vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů MAS,
- evaluace a monitorování SCLLD,
- příprava a aktualizace interních postupů MAS.

Provozní činnosti:
- aktualizace, evaluace a monitorování SCLLD,
- aktualizace interních postupů,
- vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů MAS,
- zpracování výzvy MAS a hodnoticích kritérií,
- vyhlášení výzvy MAS a její uveřejnění,
- poskytování konzultací žadatelům,
- příjem žádostí o podporu,
- posouzení souladu projektu s SCLLD,
- kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení projektů,
- výběr projektů k financování, stanovení alokace a schválení výběru,
- postoupení žádostí o podporu a seznamu vybraných projektů s určením alokace a dalšími relevantními podklady z procesu hodnocení na ŘO, CRR a SZIF,
- opravy a doplnění předložených dokumentů podle připomínek a pokynů ŘO, CRR, SZIF,
- informování žadatelů o výsledcích hodnocení,
- průběžná aktualizace webových stránek MAS,
- vedení složek projektů a uchovávání dokladů o administrativní činnosti,
- posouzení souladu změn projektů se SCLLD,
- součinnost s ŘO, CRR a SZIF,
- kontrola projektů na místě v průběhu realizace projektu, kontrola žádostí o platbu, zpráv o realizaci projektů, zpráv o udržitelnosti projektu,
- kontroly na místě v době udržitelnosti projektu,
- vyřizování odvolání žadatelů proti hodnocení projektů které provedla MAS.

Animace SCLLD :
- propagace SCLLD, osvojování příkladů dobré praxe, výměna zkušeností s dalšími subjekty v územní působnosti MAS za účelem získání podpory z OP a PRV,
- semináře pro žadatele a příjemce.

Animace škol a školských zařízení:
- školení a konzultační činnost pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ,
- metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem šablon, při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti, práci s MS2014+, vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti, při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu.


2016 - Místní akční plán vzdělávání

MAS Mohelnicko, z.s. je nositelem projektu Místní akční plán vzdělávání (MAP) v ORP Mohelnice.

 

Dotace: MŠMT

Název projektu: Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice (reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000409)

Doba trvání projektu: červen 2016 - květen 2018

Celkové náklady projektu:

publicita

 

Místní akční plán vzdělávání je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání, včetně neformálního a zájmového vzdělávání. Cílem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023, dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit, které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé.

Zapojení škol v území do projektu MAP je podmínka pro splnění podmínek při získávání některých dotací, například projekty financované z IROP musí být bezpodmínečně zapojeni do MAP.


2015 - Přidaná hodnota spolupráce místních akčních skupin

Metodika - přidaná hodnota spolupráce místních akčních skupin

 


2013 - Zlepšeme se!

Dotace: SZIF, Program rozvoje venkova ČR, opatření  III.4.1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ

Projekt: Zlepšeme se! - Zkvalitnění dovedností MAS Mohelnicka prostřednictvím koncepčního řízení rozvoje

Doba trvání projektu: červen 2013– červen 2014

Celkové náklady projektu pro Mohelnicko o. s.: 320.000,-Kč

Popis projektu:

Příprava podkladů Integrované rozvojové strategie MAS Mohelnicka (dále nejčastěji jen ISÚ) obsahující tři základní části - část analytickou, část návrhovou a implementační. Naplnění jednotlivých částí ISÚ a také způsob jejich tvorby se odvíjí od potřeb rozvoje regionu.

Proběhlo zde také 12 školení členů MAS - semináře zaměřené na proces zpracování studií a podkladových materiálů.

V rámci projektu proběhla také tzv. Tréninková výzva, která byla realizována formou výzvy pro předkládání projektů na realizaci měkkých akcí na území MAS Mohelnicka.

Cílem tréninkové akce bylo podpořit princip integrovaného rozvoje území a ověřit možnosti implementace ISÚ na Mohenicku.

Výstupy projektu:

Podkladové materiály ke zpracování ISÚ.

V rámci Tréninkové výzvy jsme podpořili celkem 6 akcí v celkové hodnotě 60.000,- Kč:

 • Oživlá památka (koncert, který byl doprovodným programem Výročního trhu)
 • Na Josefa u Josefa (Turistická masová akce - setkání obyvatel minimálně 4 obcí v jednom cíli.)
 • Mohelnický patchworkový workshop (Kurz šití cestovní tašky)
 • Společenské stolní hry - kdo si hraje, nezlobí (Soutěž ve společenských stolních hrách)
 • Oblastní jezdecké hobby závody (neoficiálních jezdeckých skokových závodů pro jezdce s licencí i hobby jezdce)
 • Moravičanské hodové slavnosti (Hodová mše, hodové odpoledne, přehlídka hudebních kapel, vystoupení žáků místní školy, vystoupení zájmových skupin, soutěž o nejlepší hodový koláč)

2013 - Moravsko – polské cesty tradic a poznání

V rámci 13. kola PRV uspěla Žádost o dotaci na mezinárodní Projekt Spolupráce „Moravsko-polské cesty a poznání“ jehož se kromě Mohelnicka a Hranicka účastnila ještě polská LGD Kraina Dinozaurów. V rámci tohoto projektu byly na jaře 2014 otevřeny další 4 expozice a to v Mohelnici, Studené Loučce (Mohelnicko), Potštátě a Všechovicích (Hranicko). 

Dotace: SZIF, Program rozvoje venkova ČR, opatření IV. 2. 1. Realizace projektů spolupráce a Realizace projektů národní spolupráce

Projekt: „Moravsko – polské cesty tradic a poznání“

Partneři projektu: K-MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, P-MAS Mohelnicko o. s., P-LGD Kraina Dinozaurów (Polsko).

Doba trvání projektu: květen 2011 – červenec 2014

Celkové náklady projektu pro Mohelnicko o. s.: 1.552.000,-Kč

Popis projektu:

Projekt spočíval ve stavební obnově vybraných prostor umístěných ve významných venkovských objektech (1x památka místního významu, 1x kulturní památka) a zřízení a následném provozu nových muzejních expozic v těchto prostorách. Nové expozice se zabývají interpretací místního dědictví, ukazují významné historické kořeny a osobnosti regionu. Staly se dalším turistickým cílem v regionu Mohelnicka, jsou v obcích řazeny mezi kulturní centra s možností pořádání výstav, přednášek a dalších kulturních aktivit. Jsou příkladem využití „nevyužitých prostor“. 

Výstupy projektu MAS Mohelnicko o. s.:

 • Muzejní expozice "Hřebečský grunt" Statek Studená Loučka
 • Hospodářská usedlost je jediným dochovaným hřebečským gruntem v širokém okolí. Záměrem rekonstrukce je nejenom statek zpřístupnit jako architektonickou památku, ale umožnit návštěvníkům na vlastní kůži si vyzkoušet způsob života našich předků.
 • Muzejní expozice "Ručních řemesel" Mohelnice
 • Budova, ve které tato expozice vznikla, se nachází v centru města Mohelnice. Je zaměřena nejen na zachování tradice místních rukodělných prací a řemesel, ale za cíl si bere šířit také vzdělávání v oboru tradičních řemesel.

2012 - Za poznáním a odkazem předků II

V rámci 15. kola PRV ČR byl podpořen a zrealizován Projekt Spolupráce „Za poznáním a odkazem předků II“, díky němuž vznikly a úspěšně fungují 4 muzejní expozice v partnerských MAS a to v Klopině, Úsově (Mohelnicko), Skaličce a Horním Újezdě (Hranicko)

Dotace: SZIF, Program rozvoje venkova ČR, opatření IV. 2. 1. Realizace projektů spolupráce, Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova      

Projekt: „Za poznáním a odkazem předků II“

Partneři projektu: K-MAS Mohelnicko o. s., P-MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko

Doba trvání projektu: leden 2012 – listopad 2012    

Celkové náklady projektu pro MAS Mohelnicko o. s.: 1.508.000,- Kč, výše dotace 90% z celkových nákladů

Popis projektu:

Projekt spočíval ve stavební obnově vybraných částí i celých nevyužívaných obecních objektů (1. nadzemní podlaží v kulturním domě v Úsově a budova malotřídní základní školy v Klopině). V obou místech byly provedeny stavební úpravy, prostory byly vybaveny výstavními skříněmi a audiovizuální technikou. Samotné vystavené sbírky jsou již z majetku dárců či půjčitelů, z řad obyvatel Klopiny, Úsova a širokého okolí.  

Obě muzea se stala novým turistickým cílem na Mohelnicku. Stala se v obcích přirozeným centrem vzdělávání. Obzvláště v Klopině, kde vlastně zanikla škola, která měla za poslání vzdělávat děti, pokračuje vzdělávání na jiné úrovni.

Společný cíl projektu: propagace nových i stávajících venkovských expozic, vzájemná spolupráce, poznávání a přenos zkušeností, rozšiřování aktivit MAS vedoucích k rozvoji svého území. 

Výstupy projektu MAS Mohelnicko o. s.:

 • Muzejní expozice "Venkovské minimuzeum" Klopina
 • Muzejní expozice "Život v podzámčí" Úsov
 • Společná exkurze po muzeích Kyjovského Slovácka
 • Propagace, leták, webová prezentace, virtuální 3D prohlídky
 • Vzájemné propagační panely expozic, společný systém značen

2010 - Zmapování a marketing nevyužitých prostor

Projekt realizován v rámci projektů národní spolupráce

Dotace: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí     

Projekt: „Zmapování a marketing nevyužitých prostor 2010“

Partneři projektu: MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, MAS na cestě k prosperitě o. s. region Němčicko, MAS Mohelnicko o. s.

Doba trvání projektu: únor – červen 2010 

Celkové náklady projektu: 200.000,-Kč

Popis projektu:

Projekt Zmapování a marketing nevyužitých prostor realizoval jako K-MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou a dalšími dvěma partnery z regionu Němčicko a Mohelnicko.

Hlavním cílem projektu bylo zmapování a následné hledání nového využití opuštěných objektů, prostor a ploch na území působnosti tří partnerů, kteří projekt realizovali.  Projekt se zaměřil především na menší objekty, jakými jsou nevyužité školy, prostory pro potenciální klubové a spolkové aktivity, nevyužité prostory pro rozvoj služeb a drobného podnikání, nevyužité plochy určené v územních plánech pro bytovou výstavbu apod. 

Hlavními výstupy projektu byly: propagační letáky a databáze nevyužitých prostor, určených investorům k nastartování procesů vedoucích k rozvoji podnikatelských aktivit a zaměstnanosti obyvatel v daných oblastech. V databázi byly uvedeny popisy objektů, případně majitelé a kontaktní adresy.

Posláním databáze bylo tedy napomoci využití co nejvíce takovýchto objektů a tím zlepšit kvalitu života v obcích našeho regionu. 

Projektem vznikly výstupy:

 • 3 sady zmapovaných nevyužitých prostor (po 1 u každého partnera)
 • 3 propagační katalogy nevyužitých prostor v jednotné grafické úpravě
 • 1 společná internetová databáze nevyužitých prostor
 • 3 závěrečné konference projektu

2010 - za poznáním a odkazem předků

V rámci 8. kola PRV ČR byl podpořen a zrealizován Projekt Spolupráce „Za poznáním a odkazem předků“, vznik 4 muzejních expozic na Mohelnicku a Hranicku  

Dotace: SZIF, Program rozvoje venkova ČR, opatření IV. 2. 1. Realizace projektů spolupráce, Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova     

Projekt: „Za poznáním a odkazem předků“ 

Partneři projektu: K-MAS Mohelnicko o. s., P-MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 

Doba trvání projektu: leden – prosinec 2010 

Celkové náklady projektu pro MAS Mohelnicko o. s.: 2.678.000,- Kč, výše dotace 90% z celkových nákladů

Popis projektu:

Projekt spočíval ve stavební obnově vybraných prostor umístěných ve významných venkovských objektech (1x památka místního významu, 1x kulturní památka) a zřízení a následném provozu nových muzejních expozic v těchto prostorách. Nové expozice se zabývají interpretací místního dědictví, ukazují významné historické kořeny a osobnosti regionu. Staly se dalším turistickým cílem v regionu Mohelnicka, jsou v obcích řazeny mezi kulturní centra s možností pořádání výstav, přednášek a dalších kulturních aktivit. Jsou příkladem využití „nevyužitých prostor“. 

Výstupy projektu MAS Mohelnicko o. s.:

 • Muzeu v Polici, vzniklo v nevyužívaných prostorách kulturního domu v 1. podlaží, s názvem Síň selských tradic.
 • Synagoga v Lošticích posloužila ke zbudování muzejní Expozice místní židovské historie.
 • Vedle stavebních úprav byly v projektu financovány propagační letáky muzeí, audio vizuální technika a samostatné internetové stránky pro jednotlivá muzea. Bylo pořízeno vnitřní vybavení potřebné pro instalaci sbírek.

2009 - Stromy pro Háj

Dotace: Grant „Strom života“ Nadace Partnerství

Projekt: „Stromy pro Háj“

Partneři projektu: MAS Mohelnicko o. s., obec Třeština, Jezdecký oddíl Háj, Zahradnictví Úsov,

Doba trvání projektu: září – listopad 2009   

Celkové náklady projektu: 20.000,-Kč

Popis projektu:

Dne 14. 7. 2009 se přehnala nad k. ú. Třeština – Háj silná větrná bouře a způsobila značné škody na vysázené historické zeleni. MAS Mohelnicko o.s. se projektem „Stromy pro Háj“ aktivně zapojila do obnovy zeleně . Získala finanční prostředky pro zlepšování a podporu zachování přírodního bohatství a krajiny,  protože má zájem chránit a zlepšovat místní přírodní zdroje. Nová výsadba, nahradila zeleň po přírodní pohromě, tvoří doprovodnou zeleň kolem cest v areálu Jezdeckého oddílu v Háji, který je významným propagátorem jezdectví v regionu Mohelnicko.

Výstupy projektu:

Celkem bylo vysazeno 18 stromů, z toho 3 ks dub letní, 15 ks javor klen.


2009 - Pojďte mezi nás

Dotace: Program obnovy venkova 2009, Olomoucký kraj

Projekt: „Pojďte mezi nás“

Doba trvání projektu: duben – říjen 2009

Celkové náklady projektu: 250.000,- Kč 

Popis projektu:

Grantovým projektem, pro zájemce o spolupráci s MAS Mohelnicko o. s., bylo poskytnutí finančního příspěvku organizacím a spolkům na kulturně společenské či sportovní akce jednorázového charakteru. Byl kladen důraz na pospolitost občanů a zapojení dětí a mládeže, aby mládež zůstávala na obcích, udržovala tradice a zvyky v našich obcích a cítila se ve svých obcích opravdu doma.

Každý žadatel, který uspěl ve výběrovém řízení, získal na projekt 60 % podpory, 40 % si hradili žadatelé z vlastních prostředků.

Projektem vznikly výstupy jednotlivých žadatelů:

1. „Léčivé koňské hřbety pro Vás a Vaše děti“

o. s. Ryzáček, Líšnice Vyšehorky, 3 hipoterapické akce  

 • „Den otevřených dveří“ pro veřejnost
 • „Hry pro handicapované děti“

2. „Hasiči mezi námi“, 4 hasičské soutěže

Sokol Třeština a obec Klopina

 • „Dětská dvoudenní noční pohárová soutěž pro děti a mládež“
 • „Velká cena okresu Šumperk HOLBA CUP
 • „Třeštinská 100“
 • „Soutěž mladých hasičů“

3. „Den u vody“, 2 soutěže rybářů

 • „Otvírání vody“, Maletín
 • „Den u vody“, rybáři pro děti i dospělé, Loštice  

4. „Den u koní““, 2 soutěže JK Pegas Mohelnice
 

 • „Oblastní soutěž pro hobby jezdce z regionu“
 • „Závody s jezdeckou licencí“

5.Základní kynologická organizace Moravičany

republiková soutěže výstavy německých ovčáků v areálu jejich cvičiště.

 • „Den s pejskem“, republiková soutěž

6. „Žijeme fotbalem“

soustředění malých fotbalistů na Mírově, TJ Sokol Mohelnice


2008 - LEADER

Dotace: Program Ministerstva zemědělství Leader ČR 2008

Projekt: „Ty nejlepší investice podpoří MAS z Mohelnice“

Doba trvání projektu: říjen – prosinec 2008

Celkové náklady investičního projektu: 4.230.000,- Kč.

Popis projektu:

Projekt spočíval v nákupu kvalitní techniky pro údržbu, manipulaci a provoz obcí, podnikatelských subjektů a neziskových organizace na Mohelnicku, v rámci partnerství zemědělství a obcí.

Cílem projektu bylo zlepšení služeb obyvatelům regionu Mohelnicka na úrovni obcí, neziskovek a podnikatelů. Rozvoj občanské společnosti, péče o životní prostředí (nákup techniky). Zkvalitnění informovanosti obyvatel a turistů o regionu (info mapa Mohelnice).

Výstupy projektu: podpořené projekty z obcí, podnikatelů a neziskových organizací:

1. Obec Klopina

„Komunální úklidová linka, správná volba pro Klopinu“, 970.000,- Kč

2. Obce Krchleby

„Technika a zařízení pro údržbu a vzhled obce Krchleby“, 600.000,- Kč

3. Město Mohelnice

„Všechny informace z Mohelnice a okolí, tabule vám napoví“, 950.000,- Kč

4. Vítězslav Kočka, Pegas Jezdecký klub Mohelnice

traktor a štěpkovač 1.600.000,- Kč

5. Občanské sdružení Ryzáček, Líšnice-Vyšehorky

úpravy venkovních ploch 230.000,- Kč

6. Martin Svozil, soukromý zemědělec, Klopina Veleboř

Traktor 1.300.000,- Kč