Zahájili jsme MAP Mohelnicko III

Zahájili jsme MAP Mohelnicko III

Dovolte mi Vás informovat o navazujícím projektu MAP Mohelnicko III (Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice III, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023046). Projekt bude realizován od ledna do listopadu 2023 a je především evaluační. Podporuje zvyšování kvality vzdělávání na území ORP Mohelnice a porozumění Strategii vzdělávací politiky ČR 2030+, čímž napomáhá její implementaci v území. Navazuje na dosažené cíle MAP I a MAP II a podporuje rozvoj mateřských a základních škol, spolupráci škol, zřizovatelů a ostatních aktérů ve vzdělávání. Využívá k tomu nástroje spolupráce a strategického plánování s cílem společného informování.

Zapojení do společného plánování v rámci MAP dává školám výhodu – příležitost spoluvytvářet plán území a navázat spolupráci s ostatními partnery pro následné projekty. Školy, které nebudou zapojeny přímo do projektu MAP III, nebudou vyloučeny z dalších možností podpory formou šablon ani z jiných výzev OP VVV či OP JAK. Upozorňujeme však na to, že podmínkou financování investičních projektů škol z IROP v období 2021- 27, popř. z dalších dotačních titulů, bude i nadále soulad předkládaného projektu se schváleným Strategickým rámcem MAP do roku 2025.

Spolupráce probíhá mimo jiné prostřednictvím pracovních skupin. Členy pracovních skupin jsou především aktivní pedagogové a místní lídři.
V rámci MAP III jsou aktivní tyto pracovní skupiny:
• PS Čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka
• PS Matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka
• PS Polytechnické vzdělávání
• PS Rovné příležitosti
• PS Financování

Předpokládáme, že bude dále pokračovat svou čtvrtou etapou, kde by měli být zase i implementační aktivity.