MAP Mohelnicko III

eu + msmt

 „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice III

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023046


Strategický rámec MAP Mohelnicko III

Pro účely zajištění souladu podporovaných projektů ve výzvách IROP, OP PPR a OP VVV s prioritami území je dle potřeby vždy zpracován Strategický rámec MAP jako strategická část Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Každý projektový záměr musí mít vazbu na některý z cílů MAP, tak bude prokazován soulad projektu s prioritami regionu uvedenými ve Strategickém rámci MAP. Strategický rámec MAP má dočasný charakter a je možné jej aktualizovat při dalším ujasnění priorit a jejich změn v procesu plánování. Ostatní verze SR MAP Mohelnicko naleznete na odkaze:https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/map-kap
Poslední aktualizace SR MAP III je k datu 27. 6. 2023, která byla schválena na jednání Řídícího výboru.